ADMIN


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.46 (แม่ป๊อก) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.46 (แม่ป๊อก) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียดต […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.45 (บ้านหลวง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.45 (บ้านหลวง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียด […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ด้วยสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร จะเปิดรับสมัครนั […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เ […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 28 มิ.ย.2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เวลา 10.00 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่), ตรวจ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพานิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 27 มิ.ย.2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพานิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 1.เวลา 13.30 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่), นา […]


ประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าปลูกยางพารา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ และ พ.อ. โสมทัต อุทัยผล รอง หน.กลุ่มงานอำนวยการฯ กอ.รมน.จว.ชม. พ.ต.หญิง ธนัสชนม์ ธนวัฒน์กันยสกุล จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จว […]