ADMIN


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 11 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติในท้องที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติใน […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.48 (เวียงแหง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.48 (เวียงแหง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียด […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.47 (สบวิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.47 (สบวิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียดตาม […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.46 (แม่ป๊อก) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.46 (แม่ป๊อก) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียดต […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.45 (บ้านหลวง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.45 (บ้านหลวง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียด […]