ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

64 | 63 | 62 | 61

 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว730 ลว. 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน >>Download<<
  • รายชื่อคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/614 ลว. 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปี 2562 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว16620 ลว. 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว346 ลว. 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลกระบวนการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ร้อยละของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 >>Download<<
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว303 ลว. 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ >>Download<<
  • GUIDE FOR THE CITIZENS (REVISION EDITION) >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว8595 ลว. 25 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) >>Download<<
  • คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ >>Download<<
  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/104 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว570 ลว. 11 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนธันวาคม 2561 >>Download<<