ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น 4)

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่7/2562 และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่7/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7 / 2562 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ปฏิบัติงาน โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน โดยทำการชี้แจงผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน/อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนฯ และตรวจสอบแปลงที่ดินที่อยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ท้องที่ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่จัดส่งกล้าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ในท้องที่ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลนาโพธิ์ ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more