ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาว ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ณ โรงเรียนคำแคนวิทยายน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

» Read more

ร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

» Read more

ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอภูเวียง ณ.ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธานในพิธี

» Read more