ร่วมตรวจสอบ หจก.ลิ้มบ้วนฮวดเฮง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ เป็นผู้นำตรวจ และได้นำเอกสารมาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 4 ฉบับ คือ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมเครื่องเรือนเครื่องใช้ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมไสซอย เซาะล่องรางลิ้นไม้แปรรูป และใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ซึ่งถูกต้องตามข้อกำหนด กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้ประกอบการไม่ให้นำไม่ผิดกฎหมายเข้าโรงงาน หรือกระทำผิดเงื่อนไขตามใบอนุญาต

» Read more