สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย วิทยากรบรรยายและร่วมปลูกป่า ณ บริเวณสวนป่านิเวศ เทศบาลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

» Read more

แจกกล้าไม้โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565ฉบับทบทวน ปี 2565)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี ออกตรวจสอบพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าปี 2559-2560 และปี 2560-2561 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใ หญ่และป่าโสกแต้ท้องที่ตำบล หนองบัวและตำบล โนนฆ้อง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่านร่วมกิจกรรมหน่วยบริการประชาชน อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

» Read more

1 2 3 48