หนังสือเวียน เดือน พฤศจิกายน 2561


หนังสือเวียน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

หนังสือเวียน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ 
ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง
การสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ ค่ายกล้าไม้ในเมือง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดการจัดงานพระเครื่องเมืองชล
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิตอล
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง

หนังสือเวียน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

หนังสือเวียน วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือเวียน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สุงขึ้น
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ซักซ้อมความความเข้าใจเกี่ยงกับการจำหน่ายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็ฯเจ้าของ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัณญัติการอำนวยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนตุลาคม 2561
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือเวียน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มการขอกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ (แบบใหม่)
ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
บัญชีนวัตกรรมไทย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

หนังสือเวียน วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๐
ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่า กองทุนปิดทองหลังพระ กองทุนละ 99 บาท เพื่อการศึกษาสามเณรเยาวชนของชาติ
การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawangse Varopakarn instite of Foreign Aff Test English (DIFA TES)
มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับระดับส่วน และระดับฝ่ายของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารอเนกประสงศ์ของโรงเรียน
ขอเสนอโครงการฝึกอบรม UPGRADE องค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ระดับฝ่าย และระดับศูนย์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี

หนังสือเวียน วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญส่งทีมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการ
เผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังตาก
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ

หนังสือเวียน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น”
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ ครั้งที่ 1
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

หนังสือเวียน วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ผ่าน App jication Google forms
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที (หลักสูตรวิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2
ขอความอนุเคราะสนับสนุนส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2562
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

หนังสือเวียน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติงานสารบรรภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการ
ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการคัดเลือกประธานชมรม และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of Englidh Sklils (DIFA TES)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอเชิญสนับสนุนพระเครื่องและเหรียญที่ระลึกของสมาคมตำรวจ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคคลกรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2561
การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์