ผู้บริหารกรมป่าไม้

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ผู้บริหารกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-561-4292 ต่อ 5173, 5199

รองชีวภาพ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
รองอธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5171, 5123

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
รองอธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง
รองอธิบดีกรมป่าไม้
E-mail: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายธวัชชัย ลัดกรูด
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5192

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: s[email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า
ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5031

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการและควบคุมป่าไม้
ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5766

นายนพดล ฮมแสน
ผู้อำนวยการ
กองการอนุญาต
Email: noppadolhomsaen2504
@gmail.com
โทรศัพท์: 090-979-8642


ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3 ต่อ 5842

นายพฤกษ์ โสโน
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 089-202-5186

นางนันทนา บุณยานันต์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการป่าชุมชน
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 099-365-9635

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-406-9373

นายอุธร สุทธิมิตร
ผู้อำนวยการสำนัก
ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5051

นิศากร งิ้ววิจิตร

นางนิศากร งิ้ววิจิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-921-4142

นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 095-969-1951

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3

นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3 ต่อ 5553

นายสภลท์ บุญเสริมสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-312-1368

นายอภิรักษ์ ทหรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5010

นายวิจารณ์ เสนสกุล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิติการ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 064-356-4927

นายปราโมท ห่านวิไล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-902-0673

นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 089-507-6089

นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการป่านันทนาการ
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3 ต่อ 5534

ผู้บริหารกรมป่าไม้
ส่วนภูมิภาค

นายสุรชัย อจลบุญ
อธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-561-4292 ต่อ 5173, 5199

รองชีวภาพ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
รองอธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292 ต่อ 5171, 5123

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
รองอธิบดีกรมป่าไม้
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 02-5614292-3


รองอธิบดีกรมป่าไม้
E-mail:
โทรศัพท์:

นายกมล นวลใย
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 092-536-9898

นายนิกร ศิรโรจนานนท์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2
(เชียงราย)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-872-8370

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
(ลำปาง)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 084-484-8556

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
(ตาก)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 05-551-1763

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5
(สระบุรี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 095-987-4559

นายสมชาย เลขาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 089-836-2767

นายสราวุฒิ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
(ขอนแก่น)
Email: [email protected]
โทรศัพท์:

นายสราวุธ อุเทนรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8
(นครราชสีมา)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 095-796-2553

นายทศวารณ์ วิทยาคม
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
(ชลบุรี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 090-235-9891

นายนิทรรศ เวชวินิจ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
(ราชบุรี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 089-961-2974

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
(สุราษฎร์ธานี)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 084-751-2356

นายประทีป เหิมพยัคฆ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
(นครศรีธรรมราช)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 07-576-3367

นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
(สงขลา)
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 095-074-4174

นายกรัณย์พล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 090-094-5554

นายจีระ ทรงพุฒิ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สาขาแพร่
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 05-462-7143

นายไกรสร วิริยะ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขานครสวรรค์
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-944-0846

นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
สาขาพิษณุโลก
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-951-7984

นายวิระชัย แบขุนทด
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
สาขานครพนม
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 04-251-1505

นายบุญลาภ สุกใส
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7
สาขาอุบลราชธานี
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 04-525-4345

นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9
สาขาปราจีนบุรี
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 089-244-2128

นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
สาขาเพชรบุรี
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-311-7873

นายวิทยา ณวิพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12
สาขากระบี่
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 07-565-6378

นายปรีชา แสงเทียน
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
สาขานราธิวาส
Email: [email protected]
โทรศัพท์: 081-806-9465

> ดาวน์โหลดไฟล์ผู้บริหารกรมป่าไม้

  • ส่วนกลาง        PDF  (กำลังดำเนินการ)
  • ส่วนภูมิภาค     PDF