บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบสลิปเงินเดือน/
ตรวจสอบข้อมูลตนเอง

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และพิมพ์สลิปเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ตรวจสอบข้อมูลสำหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ

ตรวจสอบข้อมูลประมาณการเบี้ยหวัดและบำเหน็จบำนาญ สถานะการยื่นรับบำเหน็จบำนาญ หนังสือสั่งจ่ายและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ

ตรวจสอบอีเมล

ตรวจสอบอีเมลที่ลงท้ายด้วย @forest.go.th หรือ @mail.forest.go.th

ระบบงานสารบรรณ

ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบหนังสือเวียน

ระบบหนังสือเวียนกรมป่าไม้

ระบบ DPIS

โปรแกรมระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม

ระบบแจกจ่ายกล้าไม้

บริหารจัดการสต็อคกล้าไม้ และบันทึกผลการแจกกล้าไม้

ระบบแผนงานและงบประมาณ

เขียนคำขอ/จัดทำงบประมาณ

คู่มือ IT สำหรับ Work From Home

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (ปรับปรุง 18 ม.ค. 64)

ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมปลูกป่า

ระบบฐานข้อมูลการบริหารกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริการ ระบบงาน และลิงก์ที่น่าสนใจอื่น ๆ