previous arrow
next arrow
Slider

ภาพกิจกรรม

หารือแนวทางการดำเนินการจัดการที่ดินในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ผอ ...
อ่านเพิ่มเติม

วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยข้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจติดตามการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และนายสุว ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมป่าสงวนแห่งชาติ

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมป่าสงวนแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือมิให้บุคคลเข้าไปในเขตพื้นที่ป่า ...
อ่านเพิ่มเติม

หนังสือเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)