previous arrow
next arrow
Slider

ภาพกิจกรรม

Morning Talk

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายเอกพร กันโต ผอ.ส่วนอำนวยการ ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ ๔ (ตา ...
อ่านเพิ่มเติม

งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๔ (ตาก) พร้อมด้วย ...
อ่านเพิ่มเติม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สจป.ที่ 4 (ตาก)

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) เป็นประธานในการประช ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตาก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก) ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตาก ใสสะอาด 2564" ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

เรื่อง รับสมัคบุคคเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษามหามงคล”

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยผอ.ส ...
อ่านเพิ่มเติม

หนังสือเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)