previous arrow
next arrow
Slider

ภาพกิจกรรม

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ 1-2 และ 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ 3-5 มาราย ...
อ่านเพิ่มเติม

การสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยนายชัยรัตน์ แสงปาน ผ ...
อ่านเพิ่มเติม

หนังสือเวียน

จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)