แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 เมษายน 2024


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่รับผิดชอบและข้าราชการในสังกัด เข้าประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมประจำเดือนฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗