พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ

ลำดับที่กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติรวมพื้นที่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ (ไร่)
จังหวัดขอนแก่น  
1กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน120,447
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง33,783
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าหัวฝาย2,705
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองอ่าง4,955
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองนกเขียน5,651
  รวม 167,541
2กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง20,670
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ25,425
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนายมและป่าบ้านกุดดุก2,784
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าอุบลและป่าหัวลิง662
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้8,271
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาวถี11,783
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล15,303
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเสียว6,158
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าสำราญ2,783
  รวม 93,839
3กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง38,094
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง แปลงที่สาม21,060
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกตลาดใหญ่12,257
  รวม 71,411
4กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงำ 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงำ83,108
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนน้ำแบ่ง30,335
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเม็กและป่าลุมพุก47,751
 รวม161,194
  จังหวัดมหาสารคาม  
5กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน18,530
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด3,801
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง7,174
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน853
  รวม 30,358
6กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดงและป่าวังกุง 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดินแดงและป่าวังกุง24,194
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว6,414
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกขามป้อม4,747
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้อง3,272
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดรัง27,007
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไร่3,389
  รวม 69,023
  จังหวัดร้อยเอ็ด  
7กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่149,617
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด22,212
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ล้มและป่าโคกหนองบัว11,014
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเงินและป่าดงหนองกล้า11,236
  รวม 194,079
8กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าเป็ดก่า 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าเป็ดก่า13,722
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก9,761
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง20,940
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหันและป่าโคกสูง8,749
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองกล้า4,505
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง7,845
  รวม  65,522
  จังหวัดกาฬสินธุ์  
9กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง54,147
  รวม 54,147
10กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล120,442
  รวม 120,442
11กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน167,585
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม36,505
  รวม  204,090
12กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน10,982
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด112,211
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา89,057
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่านาจารและป่าดงขวาง27,692
  รวม 239,942
13กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู 
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู21,129
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้27,603
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย26,583
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง10,690
 – ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่สอง163
  รวม  86,168