สื่อมัลติมีเดีย

PlayPlay
7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
วันคล้ายวันประสูติ

7 ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

0%
PlayPlay
วราวุธ รมว ทส ชื่นชม เครือข่ายป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์

ข่าวสารหน่วยงาน รมว.ทส. ลงพื้นที่พบปะราษฎรชุมชนตำบลหนองห้าง และเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

0%
PlayPlay
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
0%
PlayPlay
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสังคมไทย ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท เป็นคำตอบที่จะนำไปสู่หนทางแห่งการอยู่รอด เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง แม้ในโลกปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทั้งภัยธรรมชาติ การขาดแคลนอาหาร โรคระบาด และอื่น ๆ

0%
PlayPlay
วราวุธ รมว ทส ชื่นชม เครือข่ายป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์

ข่าวสารหน่วยงาน รมว.ทส. ลงพื้นที่พบปะราษฎรชุมชนตำบลหนองห้าง และเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

0%
PlayPlay
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ

0%
PlayPlay
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง

0%
0%
0%
0%