ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

» Read more

ออกปฏิบัติงานการจัดทำแผนป่าชุมชน เพื่อออกสำรวจตรวจสอบแนวเขตการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมท้องที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more