ประชาสัมพันธ์ รับเกษตรกร และตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ตรวจสอบประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน (ป่าชุมชน) บ้านชำเปิบ ม.6 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

» Read more
1 2 3