ขั้นตอนการยื่นคำขอ


การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมติ ครม. 23 มิถุนายน 2563


1.การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ขั้นตอน/แบบฟอร์ม)

2.การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๓/๑) (ขั้นตอน/แบบฟอร์ม)

3.การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์อยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๖) (ขั้นตอน/แบบฟอร์ม)

4.การอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา ๒๐) (ขั้นตอน/แบบฟอร์ม)

5. ตัวอย่างการกรอก ป.84-1

6. ตัวอย่างการกรอก ป.ส. 17

7. ตารางตรวจสอบป่า 2484 (สำหรับหน่วยงานรับคำขอ)

8. ตารางตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติ ม.16 (สำหรับหน่วยงานรับคำขอ)

9. ตารางตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติ ม.13/1 (สำหรับหน่วยงานรับคำขอ)

10. QR CORD ข้อมูล