หน่วยงานภายใน

ส่วนอำนวยการ
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ส่วนจัดการป่าชุมชน
ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ศปม.ขอนแก่น
ศปม.ร้อยเอ็ด
ศปม.มหาสารคาม
ศปม.กาฬสินธุ์
ศปม.มุกดาหาร
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง
สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองนาคำ
สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมแพ
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน
สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ 5 (ขอนแก่น)
สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน
โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้บ้านห้วยตาเปอะฯ  
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาฯ 
โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.1 (ห้วยเม็ก)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.2 (ดงแม่แผด)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.3 (ภูพาน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.5 (บัวขาว)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (มัญจาคีรี)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.3 (แวงใหญ่)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  มค.1 (บรบือ)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.1 (ดงมะอี่)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.2 (พนมไพร)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  มห.1 (คำป่าหลาย)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3 (คำชะอี)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

เลขที่ 2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ 40000

ในเมือง

ขอนแก่น