1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1062557 เรื่อง แก้ไข
  2.ระเบียบกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้และของป่า
  3.ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจวัด การประทับตรา
  4.ขอทราบหลักเกณฑ์วิธีการในการหากำลังผลิตน้ำยางพารา
  5.ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตของน้ำยางพาราและผลปาล์มน้ำมัน
  6.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  7.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  8.ขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง
  9.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  10.การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
  11.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหากำลังผลิตและการอนุญาตเก็บหาของป่า
  12.ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์
  13.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  14.การเก็บหาของป่าทั่วไป
  15.การทำไม้เสาเข็มและไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม
  16.การทำไม้ในแนวทาง
  17.การทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  18.การทำไม้ในที่ประทานบัตรทำเหมืองแร่
  19.การทำไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  20.การทำไม้กรณีพิเศษต่างๆ
  21.การทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  22.การทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
  23.การอนุญาตไม้ในที่ดินจัดสรร ที่นิคม หรือที่เปิดใช้ประโยชน์
  24.การอนุญาตไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์
  25.บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  26.เบ็ดเตล็ด 1 (หนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้
  27.เบ็ดเตล็ด 2 (หนังสือกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไม้