คำรับรองสำนัก


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง

 

 

เล่มเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 9 เดือน)

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๖๐


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๙

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๘

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๗

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๖


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๙ เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๐ เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)

การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๙ เดือน)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน