นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในหลวง และพระราชินี ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ในหลวง และพระราชินี

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อำนวยการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุม ได้หารือประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/64 โดยมี ผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้รายงานผู้ป่วยติดเชื้อสะสมของกรมป่าไม้ในขณะนี้ทั้งสิ้น จำนวน 122 ราย หายป่วย จำนวน 99 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวและเฝ้าระวังอาการ จำนวน 117 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

2.อันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2564 ดังนี้
2.1 เรื่องปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
2.2. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (WFH) อย่างเต็มความสามารถอย่างน้อยร้อยละ 70
2.3. การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2.4. ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

3. ศูนย์โควิดฯ กรมป่าไม้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดและผู้ที่หายจากการติดเชื้อ ให้รายงานผ่านแอพพลิเคชันไลน์กลุ่ม เพื่อทางศูนย์จะได้รายงานต่อไปยังกระทรวงฯ ทราบในเบื้องต้น และให้หน่วยงานทำเอกสารหนังสือแจ้งมาในภายหลัง

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้หน่วยงานส่งรายละเอียดการฉีดวัคซีนในภาพรวมของทั้งหน่วยงานมายังกระทรวงฯ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

5. ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้ชี้แจงการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564 ณ จังหวัดสกลนคร โดยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แจ้งเวียน ซึ่งทางส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะได้ดำเนินการขออนุญาตกับทางจังหวัดต่อไป

6. ศูนย์โควิดฯ กรมป่าไม้ รายงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยจัดเตรียมชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ที่จะติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่จัดงานพร้อมแล้ว

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตรวจติดตาม การเตรียมงานถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตรวจติดตาม การเตรียมงานถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี 2564

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ประชุมเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ผอ.สจป.ที่ 6 สาขานครพนม พร้อมด้วยนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานในด้านต่างๆ ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปพบ
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อรายงานการจัดเตรียมงาน
และความพร้อมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตลอดจนรับฟังคำแนะนำด้านต่างๆ เพื่อให้พิธีการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดแจ้งแสงอรุณ เพื่อประชุมหารือการเตรียม
ความพร้อมในส่วนของพิธีสงฆ์ร่วมกับทางวัดและวัฒนธรรมจังหวัด

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ประชุมติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ประชุมติดตามเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามภารกิจผลการดำเนินงานที่กำลังดำเนินการอยู่และพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆตลอดจนร่วมหารือหาแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสำนักบริหารกลาง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย และข้อสั่งการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเดินงาน สบก.ปม.

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเดินงาน สบก.ปม.

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางอย่างเป็นทางการในวันแรก โอกาสนี้ ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ ถวายเครื่องบูชาท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2564

นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2564

นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โดยในในเบื้องต้นในการสอบข้อเขียน จะให้สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีมาตราฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยถือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ นอกจากนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ในคราวเดียวกัน

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

            วันที่ 20 เมษายน 2564 นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการประชุมผ่าน Video Conferrence ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สรุปผลการหารือดังนี้

1. ในขณะนี้ สถานการณ์การติดเชื่อโควิด – 19 มีความรุนแรงตามลำดับ ประกอบกับในกรมป่าไม้ มีการพบผู้ติดเชื้อแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกสำนักให้ความสำคัญกับการป้องกัน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในสำนักปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (work from home) ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในขณะนี้ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ขอให้เร่งดำเนินการ และสำหรับรายการงบลงทุนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ยังไม่ดำเนินการ ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ก็ให้เข้ามาดำเนินการให้เรียบร้อย

3. ในระหว่างนี้ ขอให้ทุกสำนักทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดอัตรากำลังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ หากสำนักใดที่มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าหน้าที่จะติดเชื้อโควิด – 19 ก็ให้ดำเนินการสั่งการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานเกิน 50 เปอร์เซนต์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เป็นสำคัญ

ในตอนท้าย อธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระวังตัว รักษาสุขภาพให้แข็งแรง อย่างเดินทางไปในสถานที่ที่เสี่ยงการติดเชื้อโรค และหากมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ก็ขอให้อยู่บ้านพักจริง รวมทั้ง ให้ช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อนร่วมงานด้วย

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมกิจกรรมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต”

                วันที่ 20 เมษายน 2564 นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมกิจกรรมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้บริหารส่วนกลาง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ โดย อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ 6 ข้อ ผ่านระบบการประชุมทางไกล vdo conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                วันที่ 21 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับพระราชทาน ณ ห้องประชุม 1  อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุม morning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

                วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่าน VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคด้วย โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

                1. สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งระดับรองอธิบดี ต้องขยายเวลาออกไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ จึงจะแต่งตั้งนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่รองอธิบดีกรมป่าไม้ ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอาวุโส และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมป่าไม้

                2. จากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. เมื่อวานนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ ที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน คือ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎร ภายใต้โครงการ คทช. ซึ่ง รมว.ทส. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2565 ดังนั้น จึงขอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.

                3. เรื่องไฟป่าและปัญหาหมอกควัน เป็นอีกเรื่องที่่ท้าทายการดำเนินงานของกรมป่าไม้ รวมถึงโครงการชิงเก็บที่กำหนดให้มีการเก็บเชื้อเพลิงให้ได้ 100 ตัน ตามแผนที่กำหนดไว้

                4. การเตรียมการย้ายสถานที่ทำงานของหน่วยงานในสังกัดที่ได้กำหนดหน่วยงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานใดพร้อมที่จะย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ ก็ให้สามารถดำเนินการได้เลย ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่ยังต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ก็ให้พิจารณาวงเงินงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการก่อน เพื่อจะได้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ 904 (ส่วนแยกวังศุโขทัย) โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม