สื่อมัลติมีเดีย

PlayPlay
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสังคมไทย ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท เป็นคำตอบที่จะนำไปสู่หนทางแห่งการอยู่รอด เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง แม้ในโลกปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ทั้งภัยธรรมชาติ การขาดแคลนอาหาร โรคระบาด และอื่น ๆ

0%
PlayPlay
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินราษฎร ที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคู, ป่านาดูน, ป่าโคกหินลาด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดย #ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยตรวจติดตามการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน จำนวน 152 แปลง และป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด จำนวน 68 แปลง ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อนำเข้าสู่กระบวน

0%
PlayPlay
เพลง รักติดถุงผ้า
รณรงค์งดใช้พลาสติกและโฟม

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติกและโฟม

รณรงค์งดใช้พลาสติกและโฟม
0%
PlayPlay
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

0%
PlayPlay
ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินราษฎร ที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคู, ป่านาดูน, ป่าโคกหินลาด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดย #ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยตรวจติดตามการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน จำนวน 152 แปลง และป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด จำนวน 68 แปลง ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อนำเข้าสู่กระบวน

0%
PlayPlay
เครือข่ายป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์
วราวุธ รมว ทส ชื่นชม เครือข่ายป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์

ข่าวสารหน่วยงาน รมว.ทส. ลงพื้นที่พบปะราษฎรชุมชนตำบลหนองห้าง และเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์.

0%
0%
0%
0%
0%