ดาวน์โหลด

#ฟอนต์ราชการ

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร
แบบฟอร์มการลาอุปสมบท
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบรายงานการลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย
ใบรับรองแพทย์
แบบฟอร์มเกี่ยวกับบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
แบบฟอร์มเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(แบบ1- 4) เมษายน
แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(แบบ1- 4) ตุลาคม
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มการมอบหมายงานระหว่างผู้ประเมินแบบผู้รับการประเมิน (แบบ PM3/1)
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมป่าไม้
คำชี้แจง ข้าราชการ
แบบฟอร์มสำหรับพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้(แนบท้ายประกาศฯ) (สำหรับ office 97-2003)
แบบฟอร์มใบลาออกสำหรับพนักงานราชการ
แบบ คพร. / สป.1
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
แบบฟอร์มโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มงบเดือน
แบบฟอร์ม กสจ.
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
แบบฟอร์มการสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
แบบบัญชีผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (แบบ คร 1/49)
แบบฟอร์มขอโอน บรรจุกลับ
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการกรมป่าไม้
แบบฟอร์มขอโอนมากรมป่าไม้
หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ
แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาราชการในตำแหน่ง
แบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (คส 9)
บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คส 9)
แบบคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (คส 10)
บัญชีรายละเอียดการสั่งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (คส 10)
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ)
บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ1)
แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ2)
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ3)
แบบฟอร์มเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
บัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน
ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มการกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานราชการ
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ
แนวทางการทดลองปฏิบัติราชการ