ป่าในเมือง ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้นอกห้องเรียน กับกรมป่าไม้ ถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 68 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

» Read more