ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ออกชี้แจงการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ณ ป่าชุมชนบ้านโนนทัน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบรูณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกชี้แจงการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่เพื่อจัดโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญ บทบาทสวนพฤกษศาสตร์และจัดทำประชาคมเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์หนองพึงพืดและพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการป่าไม้รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์ ณ ศาลากลางบ้านบ้านทุ่งแค ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมกับส่วนจัดการป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ร่วมดำเนินการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ วัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 บ้านโพนทอง ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทำการบำรุงรักษาต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ที่ปลูกอยู่บริเวณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีงานที่ทำได้แก่การตัดหญ้า/วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นไม้ การวัดความสูงและอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ การตรวจเช็คระบบการให้น้ำกับต้นไม้ การกวาดเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นใส่ในเสวียนรอบต้นไม้ที่อยู่โดยรอบ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาประจำทุก ๆ สัปดาห์

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อแจ้งข้อราชการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปี 2563

» Read more

1 2 3 5