ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างเคริอข่ายค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสื่งแวดล้อมกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ ล้อมรั้วรักษ์ป่า เพื่อชีวาของชุมชน การปลูกต้นไม้ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าพร้าว ตำบลหนองมะเขือ

» Read more