โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ ด้านสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ณ ศาลาบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสวนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดมุกดาหาร ในยุคดิจิทัล ณ สวนอาหารนรินทร์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

» Read more