ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามและสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ที่ 10,18 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more