ประวัติความเป็นมา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

ประวัติความเป็นมา

               จากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  ได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลทำให้กรมป่าไม้จากเดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ายมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป่าไม้จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคถูกยกเลิก แล้วจัดตั้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจังหวัด จากการยกเลิกสำนักงานป่าไม้จังหวัด ทำให้กรมป่าไม้ไม่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมป่าไม้จึงได้มีการปรับปรุงหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ขึ้นมาใหม่ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๖๐๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้(สาขา) จำนวน ๖ แห่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม และร้อยเอ็ด อีกทั้งกำกับ ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๘๓๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสำนักได้ดำเนินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบอเนกประโยชน์เพื่อความยั่งยืน ของทรัพยากรป่าไม้ การบริการตอบสนองพันธกิจของกรมป่าไม้ การสนับสนุนการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน