นายวราวุธ กล้าหาญ

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

กิจกรรมศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

ป่าในเมือง ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้นอกห้องเรียน กับกรมป่าไม้ ถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 68 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

ป่าในเมือง ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้นอกห้องเรียน กับกรมป่าไม้ ถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน และครูผู้ดูแลนักเรียน 3 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ตามการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย