หนังสือเวียน เดือน ตุลาคม 2561


หนังสือเวียน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีวัตกรรมไทย
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา และมาตรา 18 แห่งพระราชบัฐฐัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือเวียน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เสนอชื่อศิษยืเก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอเลื่อนการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมชุดกิจกรรม เรื่องโอโซน เรื่องของเรา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรามชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัด งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2561-2562
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอเรียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีพุทธศักราช 2561
ขอประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อการศึกษา

หนังสือเวียน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

1038ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

หนังสือเวียน วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้และชายแดนแบบบูรณาการ
การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติในภาพรวมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานการสอบทานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (วันที่ 29 มิ.ย.61)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2561
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับ เคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และสรุปผลการดำเนินงาน

หนังสือเวียน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
บัญชีนวัตกรรมไทย
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือเวียน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (ฉบับพกพา)
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ

หนังสือเวียน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
การแจ้งรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กำหนดการให้งานบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือเวียน วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าทรงการพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 3/2561

หนังสือเวียน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากขัอมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
นางระเบียบ สมัครราช มารดา นายบุญสืบ สมัครราช เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ถึงแก่กรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมป่าไม้
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง.
ขอส่งสำนเาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งรายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องฯ
ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูต การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอความร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ครบรอบ 16 ปี
การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการประกอบกิจการน้ำบาดาล
การพิจารณาคัดเลือนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอทธรณ์
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ

หนังสือเวียน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาวิผีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง
สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ติดตามรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 96 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเวียน วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หนังสือรายงานประจำปี 2560
ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏอบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือเวียน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
กรมพลศึกษารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ