หนังสือเวียนเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560


รายงานการประชุมการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลการใช้ยางพาราของส่วนราชการเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนง. ป.ย.ป. ทส.)
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 30 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-31 มีนาคม 2560)
ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2560
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กำหนดเลขที่หนังสืออกของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนง.ปยป.ทส.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
เชิญร่วมโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
เผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคล้งจังหวัดตาก และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดตาก
เรียนเชิญร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และ สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 
เร่งรัดการเบิกเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเผยแพร่เอกสาร “มหาดไทยสามัญประจำบ้าน”
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอส่งรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดตาก
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีภาครัฐ 2560”
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560
รางวัล UNESCO Sulultan Qaboos Prize for Environmental Preservation 2017
รายละเอียดการร่วมบริจาคเงินทำบุญ “เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล”
ขอส่งสำเนาหนังสือ
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2560
ระเบียบการเงินการคลังและบัญชี
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
การจัดตั้งสำนักงานศึกาธิการจังหวัดตาก