หนังสือเวียน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565


หนังสือเวียน วันที่ 26 เดือน ธันวาคม 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอความอนุเราะห์การรับนักเรียนทุน

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey

ขอส่งประกาศกองทัพภาคที่ 3 เรื่องการคัดเลือกผู้จัดรายการร่วมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

หนังสือเวียน วันที่ 20 เดือน ธันวาคม 2565

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีกรณีมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนชื่อร่างเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ/ตำแหน่งของผู้ลงนามในร่างเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาจามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างบันทึกความเข้าใจ ร่างความตกลงหรือร่างเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. 2022-2025

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

การรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อเตียงพยาบาล รถเข็น พร้อมอุปกรณ์การแพทย์

อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถึงแก่กรรม

งานสัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565

ขอส่งสำเนาหนังสือ

การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

หนังสือเวียน วันที่ 15 เดือน ธันวาคม 2565

ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566

การสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากในวันหยุดราชการ

เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร

หนังสือเวียน วันที่ 14 เดือน ธันวาคม 2565

แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ เพื่อประกาศเกียนติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือเวียน วันที่ 8 เดือน ธันวาคม 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง

หนังสือเวียน วันที่ 6 เดือน ธันวาคม 2565

คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ