การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ 59


ปี 59

  • ขอแก้ไข แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจากระดับกรม ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/313 ลว. 4 สิงหาคม 2559 ) แบบฟอร์ม >>Download<<

 


การถ่ายทอดตัวชี้วัด59

แผนภูมิการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร

ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ และลงสู่บุคคล