จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม


วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ศูนย์เพาะชำกลัาไม้มหาสารคามประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมการทำงานโดยเน้นย้ำเรื่องการเข้าเวรยามให้เข้มงวดในช่วงวันหยุดราชการเทศกาลปีใหม่ที่มีวัหยุดยาวหลายวัน