มาตรการให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


ดาวน์โหลด สื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการการให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (2.98 MB)

ดาวน์โหลด หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๘๔๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) (2.05 MB)