จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร


ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพรจัดสถานที่เป็นจุดพักรถเพื่อบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่