ธันวาคม ๒๕๖๕


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๙๘๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้

หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๙๔๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๐๐๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๙๑๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๘๙๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๘๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานเพื่อกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงานและวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)