ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม เครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองทิดสอน นำโดยนางสุปราณี คาทิพาที ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานป่าชุมชนบ้านหนองทิดสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้นำชุมชนร่วมกันเพาะชำไว้ เช่น ยางเหียง ยางนา เพื่อนำไปปลูกฟื้นฟูป่าเพื่อจะได้อำนวยประโยชน์ให้ชุมชนและยังได้จำหน่ายกล้าไม้ให้ผู้สนใจสร้างรายได้ให้ชุมชน

» Read more

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรองรับการจัดทำโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการ คทช.ป่าภูเวียง ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง ท้องที่อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more