ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเสื่อวีดิทัศน์สำหรับการสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่โครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของ (สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

Click Download
1 2 3 20