การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเสื่อวีดิทัศน์สำหรับการสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่โครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 4