สำนักการป่าไม้ต่างระเทศเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา            “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สำนักการป่าไม้ต่างระเทศเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

สำนักการป่าไม้ต่างระเทศ นำโดย นายสภลท์  บุญเสริมสุข  ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

The first Project Steering Committee (PSC) Meeting for project entitle “Demonstration on Poverty Alleviation in Thailand” under Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund

     28 May 2020 (13.30-16.30) at Meeting 1, Royal Forest Department (RFD) was chaired by the Project Director- Mr. Somsak Sappakosonkul- (Deputy Director-General of RFD).
การประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR)

The 21th Council Session of the International Bamboo and Rattan Organisation (INBAR)

29 Nov 2019 Director of the Foreign Forest Service Being a Thai representative to attend the 21st International Bamboo and Wai Network Council meeting (21th Council Session ...
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

Opening Ceremony The 41st Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry

Mr. Sapol Boonsermsuk, Director of the Office of Foreign Forestry And Miss Pratana Mesincharoen attended the ...
นักศึกษาทุน APFNet

Scholarship

นักศึกษาทุน APFNet https://www.forest.go.th/foreign/wp-content/uploads/sites/34/2020/04/195722.t ...
Forest in Thailand and the Earth Day 2020 (Thailand Today)

Forest in Thailand and the Earth Day 2020 (Thailand Today)

Director of the Forestry Foreign Affairs Office Assigned by the Director General of the Department of Forestry Giving an interview on the show ...
วิดีทัศน์เกณฑ์ และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

Criteria and Indicators for Sustainable Management of Forest Plantation and Community Forest

Video Clip on Criteria and Indicators for Sustainable Management of Forest Plantation and ...

Latest News

Welcome

Cooperation Project

Cooperative Organization Website

en_USEnglish