การประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR)

วันที่ 29 พย.2562 ผอ.สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก 46 ประเทศ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยได้นำเสนอถึงกิจกรรมและความก้าวหน้าเกี่ยวกับไผ่ในประเทศไทย เช่นการใช้ไผ่เป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การค้นพบตัวยาใหม่ๆจากสารสกัดใบไผ่ที่ใช้ในการรักษาโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคอันตรายที่พบมากในประเทศเขตร้อน การจัดตั้งสถาบันไผ่กู้ชาติ และการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asia-Pacific Regional Bamboo Symposium ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่จ.น่าน และเชิญชวนประเทศสมาชิก INBAR และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก INBAR อยู่ 1 โครงการคือ Study on bamboo value chain in Thailand ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในต้นปีพ.ศ. 2563

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และนางสาวปรารถนา มีสินเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไน การประชุมฯ มี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีรัฐมนตรี/ผู้แทนจาก ASEAN 10 ประเทศ ASEAN Secretariat ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ คือ IRRI, USABC, Grow Asia รวมทั้ง ผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมฯ รวมประมาณ 250 คน 1.การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.1 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ … Read more

thไทย