การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม MMRF5 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทส. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุม โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกำหนดการ ที่มีกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 และเห็นชอบการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่เดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM3) และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22 (EGILAT22) … Read more

en_USEnglish