การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น  โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 110 คน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ได้เข้าใจวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of Planted Forests and Community Forests) และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ เพื่อสนับสนุนการค้าไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

*ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจากกรมป่าไม้

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

  1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download
  2. ร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download
  4. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม Download
  5. แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ Click เพื่อทำแบบทดสอบ
  6. เอกสารประกอบการประชุม

6.1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ดร.สุเทพ  จันทร์เขียว)

6.2 สถานการณ์ปัจจุบันของการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของประเทศไทย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (นายจิรวัฒน์   ตั้งกิจงามวงศ์)

6.3 การถอดบทเรียนการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์

ณ.ประเทศญี่ปุ่น (นายสุชาติ  กัลยาวงศา)

6.4 การนำเสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน (Criteria and Indicators: C&I) และร่างห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody: CoC)  (น.ส. สมหญิง สุนทรวงษ์)

Power Point Presentation

7. แบบทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ Click เพื่อทำแบบทดสอบ

การศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายงานการศึกษาดูงาน (Click Here  to Download File 1  File 2)

วันจันทร์ที่ 18 มีค 2562 เวลา 1000-1200 น. คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ นำโดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) และผู้บริหารคณะวนศาสตร์ โดย คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วย ผอ.สจช. ผอ.สผส. ผอ.สวพ. รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.สรป. และเจ้าหน้าที่จาก สกญ. และ สผส. ศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (ระหว่างวันที่ 17-21 มีค 62 ) ณ International Tropical Timber Organization (ITTO) ณ เมือง โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น มี Dr.Gerhard Diterle, Executive Director of ITTO, Dr.Ma , Head of Forest Division และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้กรมป่าไม้มีการนำเสนอการดำเนินงานด้านการจัดการป่าไม้ที่ประสบความสำเร็จแ และรายงานความคืบหน้าตามโครงการการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดฯ แก่ที่ประชุม

 

วันที่ 18 มี.ค.62 เวลา 1430-1630 น คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ ศึกษาดูงานที่ Japan Gas Appliance Inspection Association (JIA) ณ กรุงโตเกียว โดย Y.Suzuki, Chairman and Chief Executive และผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับเพื่อรับทราบการดำเนินงานในการตรวจประเมินและรับรองไม้ตามมาตรฐานของ JIA และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อเกณฑ์และตัวชี้วัด (C&I) และห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่า และผลิตภัณฑ์ (CoC) ของประเทศไทย ต่อความเป็นไปได้ในการยอมรับ หรือแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานของไทย

วันที่ 19 มีค.62 เวลา 10.00 น นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม ผอ.สวพ. ผอ.สจช. ผอ.สผส. ผอ.สรป. ชช.สุวรรณ ผู้แทน สกญ. และ สผส. พร้อมอาจารย์คณะวนศาสตร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง เพื่รับฟังบรรยายเรื่องนโยบายและระบบการจัดการป่าไม้ในญี่ปุ่น โดย Mr.Makoto Ozawa และเข้าพบ Mr.Koji Hongo รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ไทยและญี่ปุ่นใอนาคต และเวลา 1430-1630 น ณ สมาคมเทคโนโลยีด้านป่าไม้แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Forest Technology Association -JAFTA) กรุงโตเกียว ศึกษาดูงานและการดำเนินงานด้านการรับรองไม้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านที่จะนำมาปรับใช้กับการรับรองป่าไม้ เช่น การประเมินตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าโดยใช้ ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ mobile application โดยมี ประธานสมาคม Mr. Takamasa FUKUDA และผู้จัดการ Dr. Isumu OKOCHI ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐาน SGEC ในการรับรองไม้ โดยมี Mr. Kiyoo Nakasawa ผู้อำนวยการองค์กร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำมาตราฐาน SGEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มาตรฐาน SGEC ของประเทศญี่ปุ่นยังได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน PEFC โดยในการบรรยาย Mr. Kiyoo Nakasawa ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานว่ามาจากพื้นที่ป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน และนโยบายของภาครัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาศที่ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Olympic and Paralympic ในปี ค.ศ.2020 ที่จะถึงนี้ ได้มีการกำหนดให้ไม้ที่จะใช้ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ต้องเป็นไม้ที่ผ่านการรับรองการไม้ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของภาคการป่าไม้ และส่งเสริมธุรกิจด้านการค้าไม้และที่เกี่ยวข้องด้วย

 

ขอขอบพระคุณเนื้อหาและภาพจากผู้เข้ารวมการศึกษาดูงานทุกท่านครับ

 

1 2 3 4