รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ของ (สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

Click เพื่อ download รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย. 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด

1 2 3 4