หนังสือเวียน 2561


หนังสือเวียนวันที่ 27/12/61

รายงานการฝึกอบรม “Community Forest Management for Livelihood and Community Forest Based Enterprise Development ” ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (27.12.61)

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติ “Developing Voluntary Code of Conduct on impacts for Forest & timber Companies in ASEAN” ณ ประเทศมาเลเซีย (27.12.61)

หนังสือเวียนวันที่ 21/12/61

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (21.12.61)

หนังสือเวียนวันที่ 17/12/61

ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0” และ “การฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0” (17.12.61)

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562 (17.12.61)

ขอเรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหละกสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 3 (17.12.61)

หนังสือเวียนวันที่ 13/12/61

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ (13.12.61)

หนังสือเวียนวันที่ 12/12/61

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหธร กลีบ ไกรฤกษ์ พ.ศ.2561 ” (12.12.61)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (12.12.61)

ขอส่งแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (12.12.61)

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (12.12.61)

หนังสือเวียนวันที่ 03/12/61

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (03.12.61)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” รุ่นที่ ๗ (PPPs for Executives Program: PEP) (03.12.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพสินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ (03.12.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑) (03.12.61)

กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เริ่องที่ ๘ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (03.12.61)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ (03.12.61)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (03.12.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (03.12.61)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระสูง” ตามแผนปฏิรูปประเทศฯ (03.12.61)

หนังสือเวียนวันที่ 30/11/61

รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30.11.61)

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง (30.11.61)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (30.11.61)

ขอเสนอหลักสูตรการอบรมภาษอังกฤษาำหรับบุคลากรของรัฐ (30.11.61)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (30.11.61)

หนังสือเวียนวันที่ 27/11/61

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ (27.11.61)

หนังสือเวียนวันที่ 16/11/61

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (16.11.61)

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (16.11.61)

ประกาศกระทวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแห้วเมธี (16.11.61)

ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน (16.11.61)

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (16.11.61)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (16.11.61)

ขอส่งหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (16.11.61)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” (16.11.61)

ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 3 (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (16.11.61)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (16.11.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (16.11.61)

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6 (16.11.61)

ขอเสนอโครงการฝึกอบรม UPGRADE องค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ (16.11.61)

หนังสือเวียนวันที่ 14/11/61

ปฏิทินการทดสอบภาษอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) (14.11.61)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (14.11.61)

หนังสือเวียนวันที่ 12/11/61

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(12.11.61)

หนังสือเวียนวันที่ 26/10/61

ขอเลื่อนการจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1 ASEN Coffee Industry Development Conference 2018 : ACID 2018) (26.10.61)

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน (26.10.61)

หนังสือเวียนวันที่ 22/10/61

การแต่งตั้งข้าราชการ (22.10.61)

การแต่งตั้งข้าราชการ (22.10.61)

หนังสือเวียนวันที่ 12/10/61

เกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (12.10.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (12.10.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง (12.10.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (12.10.61)

คู่มือระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ (12.10.61)

หนังสือเวียนวันที่ 09/10/61

ขอเชิญร่วมงานและร่วมอมุโนทนาพระกฐินกระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ.2561 (09.10.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (09.10.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง (09.10.61)

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 (09.10.61)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (09.10.61)

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 (09.10.61)

หนังสือเวียนวันที่ 05/10/61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (05.10.61)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (05.10.61)

ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญถวายพระผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (05.10.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (05.10.61)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (05.10.61)

การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (05.10.61)

หนังสือเวียนวันที่ 28/09/61

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง (28.09.61)

ขอเชิญร่วมการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (28.09.61)

ขอเชิญร่วมอมุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2561 (28.09.61)

ขอส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ดัชนีการรับรุ้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) (28.09.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (28.09.61)

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 (28.09.61)

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีพุทธศักราช 2561 (28.09.61)

หนังสือเวียนวันที่ 20/09/61

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 (20.09.61)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวยผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (20.09.61)

ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 (20.09.61)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2561 (20.09.61)

ขอเชิญร่วมอมุโนทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม (20.09.61)

การดำเนินงานเพื่อสันบสนุนงานจิตอาสา (20.09.61)

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่2) (20.09.61)

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์” (20.09.61)

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 7 (20.09.61)

หนังสือเวียนวันที่ 19/09/61

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการ “ค่ายกล้าไม้ในเมืองครั้งที่ 16” (19.09.61)

หนังสือเวียนวันที่ 17/08/61

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 (17.08.61)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (17.08.61)

ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 (17.08.61)

หนังสือเวียนวันที่ 16/08/61

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี 2561 (16.08.61)

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “พลิกวิกฤตถ้ำหลวง สู่โอกาส การจัดการถ้ำไทย” (16.08.61)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน (16.08.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง (16.08.61)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (16.08.61)

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพิ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนมิถุนายน 2561 (16.08.61)

หนังสือเวียนวันที่ 15/08/61

ขอส่งสำเนาแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (15.08.61)

ทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TSC of Colombo Plan (15.08.61)

สรุปประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผล ตาม แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights : NAP) ครั้งที่ 2/2561 (15.08.61)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล” (15.08.61)

บัญชีนวัตกรรมไทย (15.08.61)

หนังสือเวียนวันที่ 09/08/61

ผลการเลือกตั้งผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการ กสจ.ชุดที่ ๑๑ (09.08.61)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) (09.08.61)

หนังสือเวียนวันที่ 07/08/61

กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน (07.08.61)

หนังสือเวียนวันที่ 02/08/61

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจหากำลังผลิตของป่า รุ่นที่ ๔ (02.08.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (02.08.61)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๐ (02.08.61)

ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันดีดีเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (02.08.61)

แต่ตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (02.08.61)

หนังสือเวียนวันที่ 25/07/61

ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม โอท็อบ ไลฟ์สไตล์ (OTOP LIFESTYLE) (25.07.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (25.07.61)

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Reseach Expo 2018)” (25.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 20/07/61

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (20.07.61)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (20.07.61)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (20.07.61)

การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ (20.07.61)

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 19/07/61

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ Whisper of Ovary มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ (19.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 18/07/61

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (18.07.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 11 (18.07.61)

ประเด็นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการอื่น (18.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 13/07/61

ขอการสนับสนุน มหกรรมดนตรีการกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 23 ตอน “มนต์รัก วศป.” (เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เด็กกำพร้า คนชรา) (13.07.61)

ขอส่งจุลสาร “ก.พ.ค. News” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (13.07.61)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 (13.07.61)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561 (13.07.61)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (13.07.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” รุ่นที่ 2 (13.07.61)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 (13.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 12/07/61

ขอส่งแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (12.07.61)

ขอขยายเวลาส่งรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (12.07.61)

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รั่นที่8 (12.07.61)

บัญชีนวัตกรรมไทย (12.07.61)

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” (12.07.61)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 17 (12.07.61)

ขอเชิญชวนบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ โดรน เบื้องต้น รุ่นที่ 6 (12.07.61)

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2561 (12.07.61)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 (12.07.61)

ขอมมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช” ปีที่ 13 ฉบับ 81 ประจำเดือนธันวาคม 2560 (12.07.61)

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ. “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (12.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 05/07/61

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (05.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 02/07/61

แต่งตั้งข้าราชการให้รักาาราชการแทน (02.07.61)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (02.07.61)

หนังสือเวียนวันที่ 29/06/61

การสมัครเข้ารับการศึกาาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม” (29.06.61)

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ e-Government Forum 2018 (29.06.61)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์การภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” (29.06.61)

หนังสือเวียนวันที่ 25/06/61

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 (25.06.61)

หนังสือเวียนวันที่ 22/06/61

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2561 (22.06.61)

ขอเชิญชวนรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT ๒HD ) (22.06.61)

ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ (22.06.61)

ประชาสัมพัธ์การสมัครรับทุนการฝึกอบรมประจำปี 2561 ของ State Academy of Forestry Administration แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (22.06.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National Conference in Science and Technology, NCST) (22.06.61)

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (22.06.61)

หนังสือเวียนวันที่ 15/06/61

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ( Strategist Development Program) (15.06.61)

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ Data Analytics and Big Data เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน (15.06.61)

ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (15.06.61)

หนังสือเวียนวันที่ 12/06/61

ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 (12.06.61)

หนังสือเวียนวันที่ 11/06/61

หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ (11.06.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (11.06.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (11.06.61)

หนังสือเวียนวันที่ 04/06/61

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม (04.06.61)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (04.06.61)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม (04.06.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์ (04.06.61)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (04.06.61)

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (04.06.61)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1” 1 ASEN Coffee Industry Development Conference 2018 : ACID 2018) (04.06.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ารับศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) และโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับบุคคลทั่วไป) วันจันทร์-วันศุกร์ (04.06.61)

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในกรมป่าไม้ (04.06.61)

ขอส่งเสำเนาหนังสือ (04.06.61)

ขอเรียนเชิญสมัตร บัตร Krungthai Travel Card (04.06.61)

การรายงานผลการมอบอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 (04.06.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (04.06.61)

การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2560 (04.06.61)

หนังสือเวียนวันที่ 30/05/61

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา กรมป่าไม้ (30.05.61)

หนังสือเวียนวันที่ 21/05/61

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในธรรมสวนะ (21.05.61)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและศึกษาดูงาน “9 อุปนิสัยพอเพียง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” (21.05.61)

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (21.05.61)

เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้ (21.05.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (21.05.61)

ขอเชิยส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 7 (21.05.61)

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสุ่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (21.05.61)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (21.05.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 5 (21.05.61)

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารบการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน (21.05.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (Research Fellowship) จำนวน 2 ทุน (21.05.61)

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา กรมป่าไม้ (21.05.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (21.05.61)

หนังสือเวียนวันที่ 16/05/61

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักพรรดิมาลา (16.05.61)

หนังสือเวียนวันที่ 10/05/61

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักอำนวยการ (10.05.61)

ประชาสัมพันธ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (10.05.61)

ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (10.05.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (10.05.61)

หนังสือเวียนวันที่ 09/05/61

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”แนวทางการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในและป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่2 – รุ่นที่4 (09.05.61)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันการทุจริตด้านความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและวินัยทางงบประมาณและการคลังการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพกับข้อสังเกตของ สตง. ” “รุ่นที่1 – รุ่นที่3” (09.05.61)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “กลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่1 – รุ่นที่3 (09.05.61)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่4 – รุ่นที่6 (09.05.61)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่1 – รุ่นที่4 (09.05.61)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560” รุ่นที่1 – รุ่นที่3 (09.05.61)

หนังสือเวียนวันที่ 08/05/61

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล (08.05.61)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2561 (08.05.61)

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าชทนิทรรศการ (08.05.61)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (08.05.61)

สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ภาคกลาง (08.05.61)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ 1 ปี (08.05.61)

การขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (08.05.61)

หนังสือเวียนวันที่ 03/05/61

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรครั้งที่ 4 (03.05.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (03.05.61)

แต่งตั้งข้าราชการ (03.05.61)

หนังสือเวียนวันที่ 26/04/61

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) (26.04.61)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (26.04.61)

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย “การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับยุคดิจิตอล Thailand 4.0” (26.04.61)

หนังสือเวียนวันที่ 05/04/61

การส่งชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (05.04.61)

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ใน ปี 2561 (05.04.61)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2019 Landmark Scholarship Program (05.04.61)

หนังสือเวียนวันที่ 29/03/61

Announcement of APFNet Workshop on Forest Rehabiliotation and Mandgement (29.03.61)

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (29.03.61)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 (29.03.61)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ (29.03.61)

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ พิษโลก ครั้งที่ 4-2560 ณ สุโขทัย (29.03.61)

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (29.03.61)

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม ครั้งที่11-2561 (29.03.61)

สรุปสาระการประชุมคณะการขับเคลื่อน ครั้งที่1-2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 (29.03.61)

สรุปสาระสำคัญการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ (29.03.61)

หนังสือเวียนวันที่ 23/03/61

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (23.03.61)

หนังสือเวียนวันที่ 15/03/61

ขอขอบคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2561 (15.03.61)

ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่5 (15.03.61)

การเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท (15.03.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (15.03.61)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (15.03.61)

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง (15.03.61)

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่7 (15.03.61)

ขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานการจัดประชุมวิชาการ “พลังงานเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” (SETA 2018) (15.03.61)

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และร่วมฟังบรรยายจากศิลปินแห่งชาติ(สาขาทัศน์ศิลป์) ประจำปี พ.ศ.2549, รุกขกรผู้มีประสบการณ์ด้าน ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ (15.03.61)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่2 (15.03.61)

ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (15.03.61)

ขอความอุปถัมภ์โครงการบวชบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคร้อนเฉลิมพระเกียรติ (15.03.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (15.03.61)

หนังสือเวียนวันที่ 07/03/61

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว (07.03.61)

ขอเรียนเชิญ่ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference & The 19 Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2561 (07.03.61)

แจ้งผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 (07.03.61)

หนังสือเวียนวันที่ 02/03/61

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (02.03.61)

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (02.03.61)

ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง (02.03.61)

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (02.03.61)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (02.03.61)

ขอส่งสำเนาหนังสือ (02.03.61)

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ” (02.03.61)

หนังสือเวียนวันที่ 22/02/61

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (22.02.61)

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นทบ.) รุ่นที่10 (22.02.61)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร .”เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่3 (22.02.61)

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง (22.02.61)

ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (22.02.61)

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมไม้เศษรฐกิจ..ขับเคลื่อนอย่างไรให้ถึงเป้า” (22.02.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (22.02.61)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 (22.02.61)

การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน (22.02.61)

ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง (22.02.61)

ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” (22.02.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ (22.02.61)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (22.02.61)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 1 : เรื่อง “การใช้ดุลพินิจและวิธีปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง” (22.20.61)

ขอเชิญสัมครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6) (22.02.61)

หนังสือเวียนวันที่ 09/02/61

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12.02.61)

ขอส่งสำเนาคำสั่ง (09.02.61)

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดกำารน้ำเสีย (09.02.61)

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (09.02.61)

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ (09.02.61)

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09.02.61)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (09.02.61)