การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน


ปี 62 | ปี 61 | ปี 60

ประจำปีงบประมาณ 2562

 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว9308 ลว. 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ 4.0 (แผนระยะสั้น) >>Download<<
  • แบบฟอร์ม 1 >>Download<<
  • แบบฟอร์ม 2 >>Download<<
  • Workshop ครั้งที่ 2 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว139 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การดำเนินการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิตและบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Download<<
  • จำนวนตัวอย่าง/ตารางสรุปรายชื่อหน่วยงาน >>Download<<
  • แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังฯ >>Download<< (แบบเดิม)
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว89 ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิตและบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 >>Download<<
  • แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังฯ >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว79 ลว. 11 กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิตและบริการของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2561 >>Download<<
  • ผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังฯ >>Download<<

PMQA หมวด 1   >>คลิก<<

PMQA หมวด 2   >>คลิก<<

PMQA หมวด 3   >>คลิก<<

PMQA หมวด 4   >>คลิก<<

PMQA หมวด 5   >>คลิก<<

PMQA หมวด 6   >>คลิก<<

PMQA หมวด 7   >>คลิก<<


เอกสารเผยแพร่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ฉบับการ์ตูน เพื่อให้ PMQA เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้ทุกเรื่องและทุกเวลา

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.


ลักษณะสำคัญขององค์การ


เอกสารดาวน์โหลด

 • หลักการแนวคิดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ >>คลิก<<
 • รายละเอียดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) โดย นายนารถ จันทวงศ ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ.ร. >>คลิก<<
 • คู่มือ PMQA
 • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) >>Download<<
 • แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2559 >>Download<<
 • การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Certify FL) ปี 2560 >>Download<<