คู่มือสำหรับประชาชน


ประกาศบัญชีรายชื่อ

คู่มือระบบ database

 pptปฏิรูปDatabase

คู่มือระบบAnuyarT

 ระบบAnuyarT

คู่มือส่วนอนุญาตไม้และของป่า

 การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

คู่มือส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อทำเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา16) (ส่วนภูมิภาค)

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (ส่วนภูมิภาค)

 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภำยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (ส่วนภูมิภาค)

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)

 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อทำเหมืองแร่ (ส่วนภูมิภาค)

คู่มือส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

 -การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่กรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

คู่มือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรม

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถำนที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าและการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่ เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

 การอนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค