KM


 ปี 2552

——————————————

 KM PERMIS 52 โรงค้าไม้แปรรูป

 KM PERMIS 52 โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ

 KM PERMIS 52 โรงงาน

 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

————————————————————-

 ปี 2558

 การออกคำสั่งทางปกครอง (เนื้อหา ภาค 1 สค 58)

 การออกคำสั่งทางปกครอง สค58 (เนื้อหา ภาค 2 1สค 58)

 กิจกรรมแลกเปลี่ยน

————————————————————————

 ปี 2559

 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้


 

 ปี 2560

   การรวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้

    ตารางให้ศูนย์ป่าไม้กรอกข้อมูล